Leona Esterková - obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vydané dne 8.1.2018 se vztahují na nákup prostřednictvím objednávky na www.kalendar.eu uskutečněný u podnikatelského subjektu Leona Esterková, IČ: 88797465, se sídlem Prostřední 768, 76312 Vizovice (dále prodávající). Odesláním objednávky z www.kalendar.eu je současně vyjadřen souhlas s těmito obchodními podmínkami, kterými se řídí jak prodávající, tak i osoba, která objednávku vystavila (dále kupující).

Doručení zboží:

Zásilky jsou evidovány výpočetní technikou a po odeslání zásilky kupující obdrží sledovací číslo, pomocí kterého může sledovat stav dodání na webových stránkách České pošty nebo jiného dopravce. Expediční dny (datum podání zásilky) jsou úterý a pátek, což znamená, že dodací lhůta může být i 5 dnů od data odeslání objednávky. Při objednání v pracovní dny po 15. hodině nebo v mimopracovní dny začíná lhůta běžet nejbližší pracovní den. Poštovné a balné je uvedeno v ceníku v objednávkovém formuláři, a je stanoveno dle způsobu doručení. Za dobírku se připlácí 60 Kč.

Osobní odběr:

Osobní odběr je možný pouze po předchozí dohodě a v předem dohodnutém čase na adrese Prostřední 768, Vizovice. Platbu nelze provádět v hotovosti ani platební kartou.

Forma úhrady:

• NA FAKTURU se splatností 14 dnů - platba bankovním převodem z jakéhokoliv bankovního účtu na základě faktury vystavené prodávajícím. Alternativním způsobem platby je platba poštovní poukázkou typu A nebo složením hotovosti na pobočce Moneta bank.
• DOBÍRKOU – platba v hotovosti při převzetí zásilky kupujícím od dopravce. Při převzetí dobírky nelze dopravci platit kartou.

Ceny a množstevní slevy:

Prodávající není plátce DPH. Všechny ceny jsou konečné. Při jednorázovém nákupu jsou automaticky poskytovány slevy dle objednaného množství. Aktuální ceník je vystaven na internetové stránce www.kalendar.eu.

Reklamace:

Na prodávané zboží je kupujícímu poskytována plná zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu Leona Esterková, Prostřední 768, 76312 Vizovice. Vzhledem k povaze zboží lze reklamovat pouze nepoužité a nepoškozené kusy s výrobní vadou. Za výrobní vadu se nepovažuje reklamní přítisk, který kupující schválil. Pokud zákon nestanoví jinak, prodávající zajistí řešení reklamace formou výměny za stejné zboží bez vady.

Převzetí zboží kupujícím:

Kupující je povinnen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zboží od dopravce. Pokud je obal porušen, je povinnen překontrolovat stav a obsah zásilky a v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat na místě s přepravcem reklamační zápis nebo trvat na tom, aby tato vada byla jiným způsobem písemně zaznamenána. Pokud není obal poškozen, je kupující povinnen ihned po převzetí otevřít zásilku a překontrolovat zda zboží není poškozeno. Pokud ano, je povinnen ihned nebo nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat u prodávajícího. V případě chybějícího zboží požaduje prodávající zvážení reklamované zásilky včetně obalu a balícího materiálu. O reklamaci zásilky kupující vyrozumí prodávajícího na e-mail info@esterka.cz nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky. Pokud není tento postup dodržen, nelze již poškození nebo chybějící zboží reklamovat (dopravci pozdější reklamace nepřijímají). Pokud je zboží nepoškozeno a množství souhlasí, je kupující povinnen bez zbytečného odkladu zkontrolovat zda souhlasí zboží s fakturou a příp. objednávkou. Jakýkoliv rozdíl sdělí kupující prodávajícímu ihned nebo nejpozději do 24 hodin. Prodávající na vlastní náklady zajistí vyřešení problému. Pokud není rozdíl v dodávce ohlášen kupujícím v uvedeném čase, nese případné vícenáklady s jeho vyřešením kupující.

Uzavření smlouvy a právo kupujícího odstoupit od smlouvy:

Kupující odesláním objednávky podává návrh na uzavření smlouvy za podmínek v uvedených v objednávce a v obchodních podmínkách prodávajícího. Prodávající neprodleně zasílá na e-mail kupujícího kopii objednávky - potvrzení o doručení návrhu. Pokud kupující nevezme návrh zpět do přijetí (potvrzení) prodávajícím, dochází potvrzením objednávky prodávajícím k uzavření kupní smlouvy. V jiném případě k uzavření smlouvy nedojde a strany si neprodleně vrátí dosud uskutečněné plnění. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je možné jen se souhlasem prodávajícího. Dále má kupující právo odstoupit od smlouvy v případech a za podmínek daných platnými zákony. Pokud není písemně sjednáno jinak, má prodávající právo odstoupit od smlouvy kdykoliv, bez uvedení důvodu a bez sankcí. Vystavení zboží na webové stránce není nabídkou dle §1732 (2) NOZ, ale výzvou k podání nabídky zákazníkem na jeho zakoupení. Pokud kupující nakupuje zboží jako soukromá osoba - spotřebitel (nikoliv na IČ) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (není případ osobního odběru), má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on, nebo jím určená třetí osoba převzala zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém rozhodnutí informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení dopisem nebo e-mailem. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení podle této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peníze bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží. Platba bude snížena o náklady na dodání, jejichž výše je uvedena na faktuře. Prodávající vrací platbu na bankovní účet, jehož číslo mu kupující sdělí v průvodním dopise. Zboží kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí, že odstupuje od smlouvy zašle zpět, nebo je předá v sídle prodávajícího. Lhůta se považuje ta dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nevhodného nakládání se zbožím, které vrací poškozené. Toto případně vzniklé snížení hodnoty zboží, za které kupující odpovídá, odečte prodávající od vrácené platby.

Zasílání informací:

Objednáním zboží dává kupující souhlas se zasláním e-mailů na uvedenou adresu souvisejících s realizací objednávky. Jedná se zejména o kopii objednávky, avízo o předání dopravci, nebo avízo k osobnímu odběru. Dále se může jednat o návazné dotazy ohledně spokojenosti kupujícího se zakoupenými produkty a poskytnutými službami. Prodávající může maximálně 2x ročně zaslat kupujícímu na uvedený email obchodní nabídku. Kupující s tímto souhlasí a může kdykoliv požádat o vyřazení e-mailu z databáze a to buď písemně na e-mail info@esterka.cz, nebo kliknutím na k tomu určený odkaz v emailu s nabídkou.

Zpracování kontaktních údajů:

Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží prodávajícímu pro splnění objednávky a návazných agend. Dále slouží pro pro subdodavatele a partnery prodávajícího, zejména dopravce a zpracovatele plateb.

vytištěno dne 18.03.2018 22:29 z www.kalendar.eu