Obchodní podmínky a ochrana dat (GDPR)

Tyto obchodní podmínky vydané dne 6.6.2024 se vztahují na nákup prostřednictvím objednávky na www.kalendar.eu uskutečněný u podnikatelského subjektu Leona Esterková IČ: 88797465, neplátce DPH (dodává zboží Policejní kalendář a Kreativní kalendáře) a/nebo podnikatelského subjektu Petr Esterka IČ: 18152244, plátce DPH (zpracovává všechny objednávky a dodává ostatní zboží), oba se sídlem Prostřední 768, 76312 Vizovice (dále prodávající). Odesláním objednávky z www.kalendar.eu je současně vyjadřen souhlas s těmito obchodními podmínkami, kterými se řídí jak prodávající, tak i osoba, která objednávku vystavila (dále kupující).

1. Realizace objednávky:

Vyřízení objednávky:

Každá objednávka je automaticky potvrzena na e-mail, který byl uveden v objednávce.
Poté následuje zpracování objednávky a kupující obdrží e-mailem druhé potvrzení, ve kterém je uveden závazný termín odeslání, popř. mohou být upřesněny další údaje.
V den expedice je e-mailem kupujícímu zaslána informace o předání zásilky přepravci, pravděpodobném termínu doručení a sledovací číslo.

Doručení zboží:

Zásilky jsou evidovány výpočetní technikou a po odeslání zásilky kupující obdrží sledovací číslo, pomocí kterého může sledovat stav dodání na webových stránkách České pošty. Expediční dny (datum podání zásilky) jsou pondělí a čtvrtek, což znamená, že dodací lhůta může být i 5 dnů od data odeslání objednávky. Při objednání v pracovní dny po 15. hodině nebo v mimopracovní dny začíná lhůta běžet nejbližší pracovní den. Poštovné a balné je uvedeno v ceníku v objednávkovém formuláři, a je stanoveno dle způsobu doručení. Za dobírku se připlácí.

Osobní odběr:

Osobní odběr je možný pouze po předchozí dohodě a v předem dohodnutém čase na adrese Prostřední 768, Vizovice. Platbu nelze provádět v hotovosti ani platební kartou.

Forma úhrady:

• PLATBA PŘEDEM - platba bankovním převodem z jakéhokoliv bankovního účtu na základě faktury vystavené prodávajícím. Alternativním způsobem platby je platba poštovní poukázkou typu A nebo složením hotovosti na pobočce FIO banka, a.s.
• NA FAKTURU se splatností 14 dnů - platba bankovním převodem z jakéhokoliv bankovního účtu na základě faktury vystavené prodávajícím. Alternativním způsobem platby je platba poštovní poukázkou typu A nebo složením hotovosti na pobočce FIO banka, a.s.
• DOBÍRKOU – platba v hotovosti při převzetí zásilky kupujícím od dopravce. Při převzetí dobírky nelze dopravci platit kartou.

Ceny a množstevní slevy:

Všechny uváděné ceny jsou konečné, a pokud není uvedeno jinak, jsou včetně DPH. Množstevní slevy jsou poskytovány pouze při jednorázovém nákupu, a nelze je sčítat a nárokovat při další objednávce. Aktuální ceník je vystaven na internetové stránce www.kalendar.eu.

Reklamace:

Na prodávané zboží je kupujícímu poskytována plná zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu Leona Esterková, Prostřední 768, 76312 Vizovice. Vzhledem k povaze zboží lze reklamovat pouze nepoužité a nepoškozené kusy s výrobní vadou. Za výrobní vadu se nepovažuje reklamní přítisk na stojánek nebo zakázková titulní strana, který kupující schválil. Standardně prodávající řeší reklamaci formou výměny za stejné zboží bez vady.

Převzetí zboží kupujícím:

Kupující je povinnen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zboží od dopravce. Pokud je obal porušen, je povinnen překontrolovat stav a obsah zásilky a v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat na místě s přepravcem reklamační zápis nebo trvat na tom, aby tato vada byla jiným způsobem písemně zaznamenána. Pokud není obal poškozen, je kupující povinnen ihned po převzetí otevřít zásilku a překontrolovat zda zboží není poškozeno. Pokud ano, je povinnen pořídit fotografii poškozeného zboží a ihned nebo nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat u prodávajícího. V případě chybějícího zboží požaduje prodávající převážení reklamované zásilky včetně obalu a balícího materiálu. O reklamaci zásilky kupující vyrozumí prodávajícího na e-mail info@esterka.cz nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky. Pokud je zboží nepoškozeno a množství souhlasí, je kupující povinnen bez zbytečného odkladu zkontrolovat zda souhlasí zboží s fakturou a příp. objednávkou. Jakýkoliv rozdíl sdělí kupující prodávajícímu ihned nebo nejpozději do 24 hodin. Prodávající na vlastní náklady zajistí vyřešení problému.

Uzavření smlouvy a právo kupujícího odstoupit od smlouvy:

Kupující odesláním objednávky podává návrh na uzavření smlouvy za podmínek v uvedených v objednávce a v obchodních podmínkách prodávajícího. Prodávající neprodleně zasílá na e-mail kupujícího kopii objednávky - potvrzení o doručení návrhu. Pokud kupující nevezme návrh zpět do přijetí (potvrzení) prodávajícím, dochází potvrzením objednávky prodávajícím k uzavření kupní smlouvy. V jiném případě k uzavření smlouvy nedojde a strany si neprodleně vrátí dosud uskutečněné plnění. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je možné jen se souhlasem prodávajícího. Dále má kupující právo odstoupit od smlouvy v případech a za podmínek daných platnými zákony. Pokud není písemně sjednáno jinak, má prodávající právo odstoupit od smlouvy kdykoliv, bez uvedení důvodu a bez sankcí. Vystavení zboží na webové stránce není nabídkou dle §1732 (2) NOZ, ale výzvou k podání nabídky zákazníkem na jeho zakoupení. Pokud kupující nakupuje zboží jako soukromá osoba - spotřebitel (nikoliv na IČ) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (to není případ osobního odběru), má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on, nebo jím určená třetí osoba převzala zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém rozhodnutí informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení dopisem nebo e-mailem. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení podle této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peníze bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží. Prodávající vrací platbu na bankovní účet, jehož číslo mu kupující sdělí v průvodním dopise. Zboží kupující bez zbytečného odkladu odešle řádně zabalené na adresu Leona Esterková, Prostřední 768, 76312 Vizovice nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí, že odstupuje od smlouvy. Lhůta se považuje ta dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nevhodného nakládání se zbožím, které vrací poškozené. Toto případně vzniklé snížení hodnoty zboží, za které kupující odpovídá, odečte prodávající od vrácené platby.

Odstoupení od smlouvy není možné v případech, kdy bylo zboží zakázkově upraveno (byl proveden reklamní přítisk na stojánek kalendáře nebo kalendář byl opatřen zakázkovou titulní stranou). Takto upravené zboží považuje prodávající za zcela znehodnocené.

2. Zpracování a ochrana osobních údajů:

Způsob nakládání s osobními údaji:

Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží prodávajícímu pro splnění objednávky a návazných agend. Poskytnuté osobní údaje, nebo jejich část, mohou být předávány třetím osobám, ale děje se tak výhradně v těchto případech:
• Českou poštu, s.p., která doručuje zásilku, poskytujeme adresu dodání, jméno kontaktní osoby, email a telefon.
• Petr Esterka (IČ: 18152244), který se stará o vyřizování a expedici objednávek, o evidenci plateb, korespondenci se zákazníky, správu databáze a zálohování dat.
• Externí účetní firmě JMB Consulting, s.r.o. (IČ: 29290252), která zpracovává účetnictví a poskytuje daňové poradenství, předáváme kopii objednávky a fakturu.
• Orgánům státní správy, pokud si oficiálně vyžádají tato data. To platí zejména pro účely daňové kontroly nebo ve zvláštních případech, jako je přihlášení pohledávek do konkurzu, na vyžádání policie, soudu, apod.
Jiným třetím osobám údaje o kupujícím a jeho objednávce nesdělujeme.
Tyto informace prodávající uchovává po dobu 10 let v papírové podobě, v šanonech, v místě podnikání nebo u externí účetní firmy. Po uplynutí této lhůty jsou skartovány. V elektronické podobě prodávající tato data trvale uchovává v databázi na serverech u poskytovatele hostingových služeb Webglobe, s.r.o. (IČ 26159708) v souladu s jejich podmínkami ochrany osobních údajů. Dále prodávající tato data pravidelně zálohuje a archivuje v prostorách místa podnikání.

Zasílání informací a obchodních nabídek:

Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním veškerých údajů, které uvedl v objednávce a se zasíláním e-mailů souvisejících s realizací objednávky. Jedná se zejména o potvrzení objednávky, avízo o předání zásilky dopravci, nebo výzva k osobnímu odběru. Svým nákupem se kupující přihlašuje k odběru obchodních nabídek a prodávající mu může maximálně 1x ročně zaslat na uvedený email obchodní nabídku.

Odvolání souhlasu:

Příjemce obchodních nabídek může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních nabídek a požádat o vyřazení e-mailu z databáze a to buď písemně na e-mail info@esterka.cz, nebo kliknutím na k tomu určený odkaz v e-mailu s nabídkou. Žádosti o vyřazení z databáze podané kliknutím na odkaz jsou automaticky vyřízeny okamžitě. Žádosti o vyřazení z databáze podané e-mailem řeší prodávající ve lhůtě 30 dnů od doručení e-mailu. Kupující má právo požádat o výmaz nebo omezení evidence i u dalších osobních údajů. Tyto případy řeší prodávající a kupující individuálně s přihlédnutím k platným zákonům.

Cookies a skryté sledování:

Prodávající nepoužívá cookies, ani žádné jiné analytické nástroje nebo jiné techniky sledování konkrétního návštěvníka stránek. Prodávající využívá pouze souhrnné statistické informace dodávané poskytovatelem hostingových služeb.