Pravoslavný kalendář

 

Ukrajinský jmenný kalendář naleznete zde.

LEDEN

1.1. Hryhoryj  Tymofej
2.1. Danyyl  Yhnatyj
3.1. Petr
4.1. Anastasyja
5.1. Hennadyj  Nyfont
6.1. Nykolaj  Evhenyj  Klavdyja
9.1. Konstantyn  Fedor
10.1. Yhnatyj
11.1. Yvan  Mark
12.1. Anysja
14.1. Vasylyj
15.1. Serafym
17.1. Arystarch  Artemyj
18.1. Hryhoryj
20.1. Yvan
21.1. Heorhyj  Hryhoryj  Julyan
22.1. Petr  Fylypp
23.1. Makaryj  Pavel  Hryhoryj
24.1. Mychayl
25.1. Petr  Taťjana
26.1. Elyzar  Jakov  Petr
27.1. Adam  Venyamyn  Yosyf
28.1. Havryyl  Yvan  Pavel  Prochor
29.1. Makaryj  Petr
31.1. Afanasyj  Kyryll

ÚNOR

1.2. Makaryj  Mark  Fedor  Savva  Arsenyj  Anton  Efrasyja
2.2. Efym  Lavrentyj  Ynna  Pynna  Rymma  Vassa  Evsevyj  Evtychyj  Vasylyda
3.2. Maksym  Neofyt  Evhenyj  Kandyd  Valeryan  Akyla  Anastasyja  Ahnyja
4.2. Tymofej  Anastasyja  Makar  Heorhyj  Manuyl  Yoann  Leontyj  Petr  Syonyj  Havryyl
5.2. Klyment  Hennadyj
6.2. Herasym  Yoann  Tymofej  Ksenyja
7.2. Hryhoryj  Vladymyr  Moysej  Felyks  Fylypp  Vytalyj  Aleksandr
8.2. Arkadyj  Yoann  Fedor  Petr  Yosyf  Maryja
9.2. Yoann
10.2. Efrem  Ysaak
11.2. Yhnatyj  Lavrentyj  Herasym  Yona  Roman
12.2. Vasylyj  Hryhoryj  Yoann  Yppolyt  Petr  Krystyna
13.2. Afanasyj  Nykyta  Vyktor  Evdokyja  Klavdyja  Vyktoryja
14.2. Petr
16.2. Semen  Anna  Nykolaj  Roman
17.2. Kyryll  Nykolaj  Heorhyj  Juryj  Avram
18.2. Makar
19.2. Maksym  Krystyna  Marfa  Maryja
21.2. Zachar  Fedor  Savva
22.2. Nykyfor  Ynnokentyj  Pankrat  Hennadyj
23.2. Anna  Prochor  Valentyn  Pavel  Valentyna
24.2. Vsevolod  Dmytryj  Fedor
25.2. Aleksej  Anton  Evhenyj  Maryja  Evhenyja
26.2. Stepan  Zoja
27.2. Kyryll  Mychayl  Fedor

BŘEZEN

1.3. Pavel  Ylja  Danyla
2.3. Fedor
3.3. Fedor  Lev
4.3. Maksym  Fedot  Evhenyja
5.3. Lev
6.3. Tymofej  Heorhyj
7.3. Fedor  Fylypp  Afanasyj
8.3. Anton  Aleksandr
9.3. Yvan
10.3. Taras
11.3. Hryhoryj
13.3. Vasylyj  Nykolaj  Yvan  Maryna  Kyra
14.3. Anton  Evdokyja  Antonyna
15.3. Arsenyj  Fedot
17.3. Herasym  Vasylyj  Danyla  Vjačeslav  Pavel  Hryhoryj
18.3. Fedor  Davyd  Konstantyn  Mark
19.3. Fedor  Arkadyj
20.3. Vasylyj  Evhenyj  Pavel
21.3. Afanasyj
22.3. Taras
23.3. Pavel  Vyktor  Denys  Leonyd  Fedor  Vasylysa  Nyka  Halyna  Anastasyja  Klavdyja  Vyktoryja
25.3. Yvan  Hryhoryj  Semen
26.3. Aleksandr  Terentyj  Krystyna
27.3. Rostyslav  Mychayl
28.3. Aleksandr  Denys
29.3. Aleksandr  Trofym
30.3. Aleksej  Makar  Maryna
31.3. Kyryll  Trofym

DUBEN

1.4. Ynnokentyj  Maryja  Darja  Maryanna  Sofyja  Klavdyja
2.4. Serhej  Vyktor  Anatolyj  Nykyta  Svetlana  Vyktoryja  Aleksandra  Klavdyja
3.4. Kyryll  Foma
4.4. Vasylyj
5.4. Vasylyj  Lydyja
6.4. Artem  Zachar  Stepan  Petr
7.4. Tychon  Savva
8.4. Vasylyj  Anna  Alla  Larysa
9.4. Yvan
10.4. Stepan
11.4. Mark  Kyryll  Yvan
12.4. Yvan
13.4. Ynnokentyj  Venyamyn
14.4. Makar  Maryja
15.4. Polykarp
16.4. Nykyta
17.4. Heorhyj
18.4. Semen  Fedor  Platon
19.4. Platon
20.4. Heorhyj  Danyyl  Akylyna
21.4. Terentyj  Maksym  Aleksandr  Fedor
22.4. Yvan
25.4. Vasylyj  Davyd  Yvan  Anfysa
26.4. Artem
27.4. Anton  Yvan
28.4. Trofym  Vyktor  Vasylysa  Anastasyja
29.4. Yvan  Leonyd  Yryna  Nyka  Halyna  Tamara  Maryja  Marfa
30.4. Semen  Aleksandr

KVĚTEN

1.5. Vyktor  Yvan
2.5. Yvan  Heorhyj  Anton  Antonyna
3.5. Fedor  Aleksandr  Havryyl  Hryhoryj  Anastasyja
4.5. Fedor  Fylypp  Maksym
5.5. Fedor  Vsevolod  Havryyl  Vytalyj
6.5. Heorhyj  Anatolyj  Aleksandra
7.5. Aleksej  Valentyna  Elyzaveta
8.5. Mark
9.5. Vasylyj  Stepan
10.5. Semen  Stepan
11.5. Maksym  Vytalyj  Kyryll
12.5. Artem  Yvan  Vasylyj
13.5. Nykyta  Yhnatyj  Vasylyj  Maksym
14.5. Herasym  Makar  Tamara
15.5. Afanasyj  Hleb  Borys  Zoja
16.5. Tymofej  Petr
17.5. Nykyta  Kyryll
18.5. Yryna
19.5. Denys  Varvara
20.5. Yvan  Anton  Davyd  Mychayl  Stepan
21.5. Yvan  Arsenyj
22.5. Nykolaj
23.5. Semen  Taysyja
24.5. Kyryll  Rostyslav
25.5. Herman  Denys
26.5. Makar  Aleksandr  Heorhyj  Yryna
27.5. Nykyta  Maksym
28.5. Dmytryj
29.5. Fedor  Aleksandr  Heorhyj  Muza
30.5. Stepan
31.5. Fedot  Petr  Denys  Andrej  Pavel  Semen  Davyd  Aleksandra  Klavdyja  Fayna  Krystyna

ČERVEN

1.6. Dmytryj  Serhej  Yvan
2.6. Aleksandr  Aleksej
3.6. Konstantyn  Jaroslav  Mychayl  Fedor  Elena
4.6. Yvan  Vladymyr
5.6. Mychayl
6.6. Semen  Nykyta  Stepan  Yvan  Fedor
7.6. Yvan
8.6. Heorhyj  Yvan  Elena
9.6. Yvan
10.6. Nykyta
11.6. Yvan
12.6. Ysaak
13.6. Petr
14.6. Valeryan  Denys  Charyta
15.6. Yvan
16.6. Denys  Pavel  Dmytryj  Maksym  Klavdyja
18.6. Yhor  Konstantyn  Fedor  Leonyd  Dorofej
19.6. Fekla
20.6. Klavdyja  Antonyna  Valeryja  Maryja
21.6. Fedor  Vasylyj  Konstantyn
22.6. Kyryll  Aleksandr  Marfa  Maryja  Fekla
23.6. Tymofej  Vasylyj  Yvan  Aleksandr  Antonyna
24.6. Varfolomej  Efrem
25.6. Petr  Arsenyj  Stepan  Andrej  Yvan  Anna
26.6. Yvan  Antonyna  Anna
27.6. Mstyslav  Elysej
28.6. Hryhoryj  Fedor
29.6. Tychon
30.6. Эmmanuyl

ČERVENEC

1.7. Leontyj
2.7. Yvan
3.7. Hleb  Dmytryj  Afanasyj  Rymma  Ynna
4.7. Maksym
5.7. Zyna
6.7. Artem  Herman  Ahryppyna
7.7. Anton
8.7. Petr
9.7. Davyd  Denys  Tychon  Yvan
10.7. Heorhyj
11.7. Yvan  Serhej  Herman  Pavel  Kyra
12.7. Petr  Pavel
13.7. Petr  Andrej  Yvan  Fylypp  Matvej  Semen
14.7. Petr  Demjan  Anhelyna
15.7. Arsenyj  Tychon  Nykon  Vasylyj
16.7. Fylypp  Vasylyj  Anatolyj  Yvan  Mark  Aleksandr
17.7. Andrej  Fedor  Marfa
18.7. Afanasyj  Kyryll  Serhej  Varvara  Anna  Elyzaveta
19.7. Ynnokentyj  Felyks  Vasylyj  Anton  Maryna  Valentyna
20.7. Herman  Evdokyja
21.7. Prokop
22.7. Aleksandr  Fedor
23.7. Danyla  Anton  Aleksandr
24.7. Olha
25.7. Mychayl  Arsenyj  Semen  Yvan  Havryyl  Fedor
26.7. Havryyl  Stepan
27.7. Stepan
28.7. Vladymyr
29.7. Pavel  Alevtyna  Valentyna
30.7. Leonyd  Maryna  Marharyta
31.7. Yvan

SRPEN

1.8. Roman  Stepan
2.8. Ylja  Afanasyj
3.8. Semen
4.8. Maryja
5.8. Trofym
6.8. Borys  Hleb  Krystyna
7.8. Makar  Anna  Olympyada
8.8. Ermolaj  Moysej
9.8. Herman  Nykolaj  Anfysa
10.8. Prochor
11.8. Konstantyn  Mychayl
12.8. Yvan  Herman  Maksym  Valentyna
13.8. Venyamyn  Serhej  Juryj  Yvan
14.8. Aleksandr
15.8. Stepan  Vasylyj
16.8. Anton
17.8. Denys  Yvan  Konstantyn  Anton  Evdokyja
18.8. Nonna
20.8. Maryna
21.8. Hryhoryj  Herman
22.8. Anton  Yvan  Aleksej  Petr  Dmytryj  Maryja
23.8. Roman
24.8. Fedor  Maksym  Vasylyj  Aleksandr  Klavdyja
25.8. Aleksandr
26.8. Maksym  Tychon  Yppolyt
27.8. Arkadyj
28.8. Sofyja
30.8. Pavel  Fylypp
31.8. Denys  Yvan  Heorhyj

ZÁŘÍ

1.9. Ahap  Avhust  Andrij  Tymodij  Feofan
2.9. Eros  Tymofij  Maksym  Sylvam  Samujil  Savim  Nykom  Haj  Evstafij  Ahafon  Viktor  Afanasij
3.9. Ahap  Tadej  Dorofej  Efrem  Oleksandr
4.9. Feliks  Ahap  Zenon  Opanas  Severjan
5.9. Lupp  Florentij  Evtynij  Iryna
6.9. Petro  Martyryj  Heorhij  Evtychij  Arsemij
7.9. Earsis  Ivan  Renat  Tyt  Earfolomij
8.9. Apyk  Adriam  Sysinij
9.9. Liverom  Osija  Sava  Feoklyt
10.9. Demyd  Makar  Pankrat  Fedir  Sava  Mojsej  Nestor  Pavlo  Leomtij  Hryhorij  Vemiamin  Arsenij  Anatolij.Josyp.Denys
11.9. Ivan  Anastasij
12.9. Oleksandr  Havrylo  Hryhorij  Danylo  Arsenij  Jakiv  Ivan  Fedir  Makar  Leomid  Pavlo  Sava  Evstafij  Demys  Nikodym  Chrystobor  Sarmat
13.9. Hennadij  Kyprijam  Dyadoch  Vasylisk
14.9. Amonij  Anhel  Hermohen  Isus  Kallista  Meletij  Semen
15.9. Alfred  Amton  Demyd  Evtychij  Leomid  Ivan  Fedir  Fedot  Feodosij  Filip  Julian
16.9. Onykij  Anfym.Arystyon  Archontion.Eitaliam.Horhony  Dasia  Domna.Dorofij  Junym
17.9. Amomij  Opanas  Donat  Evtychija  Eppolonij  Iosaf  Kyon  Mian  Mojsej  Fedir  Feodul  Juliam
18.9. Avdej  Avid  Opanas  Hlib  Davyd  Denys  Evventij  Zakar  Maksym  Petro  Sarva  Fedir
19.9. Aviv  Andrij  Archyp  Davyd  Denys  Evdoks  Zenon  Kyrylo  Makar  Mychajlo  Romil  Faust
20.9. Evod.Evpsychij  Evtychij  Ivan  Luka  Makar  Onysyfor  Sava  Serapion  Sozon
22.9. Afamasij  Ioakym  Josyp  Mykyta  Rufinian  Stratonik  Strator  Feodosij  Feofan  Charyton
23.9. Andrij  Ioasaf  Kallinik  Kasam  Klyment  Lukij  Mynodora  Pavlo  Petro  Pulcheria
24.9. Herman  Demyd  Dymytrian  Dmytro  Efrosyn  Zenon  Isydor  Ija  Pev  Roman  Serhij
25.9. Albert  Opanas  Vassian  Danylo  Makedom  Nikodym  Semem  Fedir  Feodul  Julian
26.9. Valeriam  Hordian  Zoťm  Illja  Kornypij  Leontij  Lukjan  Makrovit  Petro  Serapiom  Julian
27.9. Ivam
28.9. Akakij  Valerian  Herasym  Ivan  Josyp  Leonid  Makar  Maksym  Mykyta  Stepan
29.9. Viktor  Dorofij  Evviot  Evfymija  Efymyja  Josyp  Isak  Kuprijan  Prokopij  Renat  Sosten
30.9. Zenon  Illja  Lukija  Myron  Nil  Patermufij  Pelej  Tom

ŘÍJEN

1.10. Yryna  Sofja
2.10. Davyd  Trofym  Fedor
3.10. Danyyl  Mychayl  Oleh
4.10. Andrej  Dmytryj
5.10. Petr  Fedor
6.10. Ynnokentyj  Yvan  Petr
7.10. Vladyslav
8.10. Herman  Serhej
9.10. Efrem  Yvan
10.10. Arystarch  Vjačeslav  Yhnatyj  Mark
11.10. Anatolyj  Vasylyj  Efrem  Mark  Nyfont  Pymen  Serhej  Fedor
12.10. Aleksandr
13.10. Hryhoryj
14.10. Mychayl  Roman
15.10. Andrej  Davyd  Konstantyn
17.10. Vladymyr  Huryj  Pavel
18.10. Aleksej  Petr  Fylypp
20.10. Yvan  Julyan  Serhej
21.10. Trofym
22.10. Avraam  Maksym
23.10. Andrej
24.10. Zynayda
25.10. Yvan
26.10. Venyamyn  Zlata  Zoja
27.10. Nykyta
28.10. Yvan
30.10. Andrej  Lazar  Leontyj
31.10. Yosyf  Julyan

LISTOPAD

1.11. Yvan  Kleopatra
3.11. Jakov  Yllaryon
4.11. Averkyj  Aleksandr  Konstantyn  Elyzaveta
5.11. Jakov  Yhnatyj
6.11. Yvan
7.11. Halaktyon  Dmytryj
8.11. Halaktyon  Dmytryj
9.11. Andrej
10.11. Arsenyj  Dmytryj  Maksym  Terentyj
11.11. Yvan  Maryja  Anastasyja
12.11. Artem  Zynovyj  Mark  Elena
14.11. Yvan  Jakov
16.11. Heorhyj
18.11. Aleksandr  Halaktyon  Hryhoryj  Huryj
19.11. Efrosyňja
20.11. Valeryj  Evhenyj  Yllaryon  Yosyf  Kyryll  Lazar  Fedor  Bohdan
21.11. Havryyl  Mychayl
22.11. Yvan
23.11. Heorhyj  Rodyon  Fedor
24.11. Vykentyj  Vyktor  Maksym
25.11. Yvan  Klavdyja
27.11. Hryhoryj  Fylypp
28.11. Dmytryj  Yvan
30.11. Hryhoryj  Lazar  Mychayl

PROSINEC

1.12. Platon  Roman
2.12. Yllaryon
3.12. Anatolyj  Hryhoryj  Yosyf  Yvan
5.12. Maksym  Mychayl  Petr
6.12. Valerjan  Hryhoryj  Makar  Fedor
7.12. Ekateryna
8.12. Petr
9.12. Heorhyj  Ynnokentyj  Jakov
10.12. Havryyl  Yakov
11.12. Hryhoryj  Yvan
12.12. Vasylyj
13.12. Andrej
14.12. Naum
15.12. Andrej  Yvan
16.12. Yvan  Fedor
17.12. Yvan
18.12. Huryj
19.12. Nykolaj
20.12. Yvan  Pavel
21.12. Anfysa
22.12. Anna
23.12. Yvan  Anhelyna
24.12. Danyyl
25.12. Aleksandr
26.12. Avksentyj  Arkadyj  Arsenyj  Evhenyj
28.12. Trofym
30.12. Danyyl
31.12. Mark  Mychayl  Semen

nahoru  |  zpět na úvodní stranu